Click here for post
 


          · :.  C R o W · e N t e R t a i N s · Y o U  .: .
   __ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ__
  _ŠŠŠ¯  ¯ŠŠŠŠŠ¯_________       ____ _______Š ŠŠ________  _________
 ŠŠŠŠŠŠ   ŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠ_    __ŠŠŠŠŠŠŠŠ_¯ŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠ   ¯ŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠŠ    ŠŠŠ ŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠ  _ŠŠŠŠ¯¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠ   ŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠ     Š ÌŠŠŠŠŠ  ŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠ  ¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ  ŠŠŠŠŠŠ Š  ŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠ      ÌŠŠŠŠ  ŠŠŠŠ¯ ŠŠŠŠŠŠŠ   ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ  ŠŠŠŠŠŠ Š ŠŠŠŠŠ
ŠŠŠŠŠŠ      ŠŠŠŠŠŠ__ŠŠŠ¯  ŠŠŠŠŠŠ    ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠ  Š
ŠŠŠŠŠŠ      ŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠŠ_  ŠŠŠŠŠŠ    ŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š
ŠŠŠŠŠŠŠ     ÌŠŠŠŠ  ¯ŠŠŠŠŠ_ ŠŠŠŠŠŠŠ   ÌŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š  Š
ŠŠŠŠŠŠŠ__    ÌŠŠ¯¯__¯ ¯ŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠ_  _ŠŠŠ¯ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š Š ŠŠ
 Š¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ________ŠŠ¯ Š  ¯ŠŠŠŠŠ_¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯Š Š Š ŠŠŠŠŠŠ¯ Š ŠŠŠŠŠŠŠ Š Š ŠŠŠ
 Š ¯¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠ_ Š   ¯ŠŠŠŠŠ_¯ŠŠŠŠŠ¯¯   Š Š ŠŠŠ¯Š Š Š ŠŠŠŠŠŠŠ Š ŠŠŠŠ
 ¯ Š  ¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ŠŠ   ¯ŠŠŠŠŠ_Š     Š Š Š ¯ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š¯ŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Ì_ ŠŠŠ Š Š Š Š Š _ ŠŠ     ¯ŠŠŠŠŠŠ__Š  Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯Š__ŠŠŠŠŠŠŠŠ Š___¯¯         ¯¯ŠŠŠŠŠŠŠŠ¯¯ŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š
  ¯Š¯ŠŠŠŠŠŠ¯¯¯                 Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠ   Š__
  ¯_ŠŠ¯           ŠŠŠ Š ŠŠŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠ   Š_____ŠŠŠŠŠŠŠ
 _Š¯Š¯          ŠŠŠŠŠ  Š__________________________ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ÌŠŠÌŠ '08      ŠŠŠŠ ___ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯Š_¯_       ŠŠŠ __ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š__¯¯¯_      ŠŠ _ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  ¯ŠŠ_      Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š ÌŠŠŠ     Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  _¯¯      Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 _Š_       Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯        _Š¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š      Š ŠŠŠ_ŠŠ¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠ       _Š¯_ŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠ      ŠŠŠ_Š¯_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯
Ì      _ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯¯¯¯¯ŠŠŠŠ
Š     ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯ŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
     _ŠŠ ŠŠŠŠŠ¯Š   _¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
    ŠŠŠŠ ŠŠŠŠ¯    Š¯Š_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š   ŠŠŠ ŠŠŠŠ¯    ŠŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Š¯¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
   ŠŠŠŠŠŠ¯    ŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠ¯Š    ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š  ÌŠŠŠŠ¯    ŠŠ_ŠŠŠŠŠŠŠŠ       ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š  ŠŠŠŠ¯     ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¯         ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š  ŠŠ¯     ŠŠŠŠŠŠŠŠ¯           ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠ       _ŠŠŠŠŠŠ¯           Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ÌŠ       _¯ŠŠŠ¯              Š  ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ŠŠ     _Š__¯¯               ŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ŠŠ_                       ŠŠŠ  ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  ¯ŠŠ__                    _______  ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 _Š¯_ŠŠŠŠ                  _Š¯¯    ¯¯_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ÌŠ ÌŠŠŠŠŠŠ                _¯ ___ŠŠŠŠŠŠ__ ¯_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯Š ¯ŠŠ ŠŠŠ               _ _¯ŠŠ¯¯ _ ¯¯ŠŠ_ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  ¯_ Š Š Š  · :. P R E S E N T S .: .  ÌŠ Ì  ¯Š¯  ¯ŠŠ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š ÌŠ Š Š Š ŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠ Š ÌŠ_ Š_  ___ ¯_ ŠŠ Š ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 _Š¯ _ Š Š                 ¯¯ŠŠŠŠŠ¯¯   Š ŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ÌŠ  _  Š                      _¯¯Š ŠŠŠ ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ŠŠ ¯Š¯ Š                      Š  ¯_ÌŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ÌŠŠ  ŠŠ   The Visit.2015.DVDSCR.XVID-SPARKS.German Š ÌŠŠ ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯ŠŠŠ__Š   -------------------------------       _ŠŠŠ _ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  _ ¯ŠŠŠ_                         _ŠŠŠ ÌŠÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 _¯ · ÌŠŠŠŠ                        ÌŠŠŠ  ŠŠÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
ÌŠ  _ŠŠŠ¯     FSK   .......: 13          ¯Š_ Š¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š _Š¯¯     GENRE  ........: Horror         _¯Š_ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ÌŠŠ Š    RUNTiME   ........: 94  min      Ì ÌŠ ŠŠÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š¯Š_   LANGUAGE   .........: German        Š ŠŠ  ŠÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š ÌŠŠ                          Š ŠŠ ¯ ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Ì_Š¯                           ÌÌŠŠŠ _¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 ¯Š                            ŠŠŠŠ ÌŠ ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š Ì                             ÌŠÌ ¯_ ÌŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
  Š                             ÌŠŠ Š Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š Š¯¯_ _¯¯¯ ÌŠ _¯¯¯ _¯¯_Š _¯¯Š_¯¯¯   ¯ Ì_ ÌŠ _¯¯¯_¯¯_   ¯Š_ Š ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š ÌŠ_Š¯ÌŠ¯¯ Š ÌŠ¯¯ ÌŠ Š  ¯_ÌŠ¯¯  Š ÌŠ ŠÌŠŠ ÌŠ¯ ÌŠ ÌŠ   ¯Š_ ŠÌŠŠŠŠŠŠŠŠ
Š Š ¯_ ¯__¯ÌŠ__ ¯__¯ ¯_Š¯_Š__¯ ¯__¯   Š ÌŠ ¯Š ÌŠ  ¯__¯   Š ÌŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
 Š   ¯Š__                           Š ÌŠŠ ŠÌŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠŠ                               Š ¯Š _ ŠŠŠŠŠŠŠ
ŠŠ    Language    .........:  German            ŠÌŠ _¯ŠŠŠŠŠ
Š     RELEASE.DATE  .........:  19/09/2015  ¯_ _ ¯¯Š
     RETAiL.DATE  ..........:   xx.xx.xxxx        __ ¯ __ŠŠŠŠŠ
Š    CiNE.DATE  .............:             _¯ __ŠŠŠŠŠ¯¯ Š
    SOURCE   ...............: DVDSCREENER PROMO        Š _ŠŠŠ¯¯Š Š _
Š    CODEC   ...............:   XViD         · ÌŠ¯ Š Š  ¯Š¯
Š    AUDiO    ..............:   224 KBPS AC3   Š Š   _  ___
Š    ViDEO    ............:   1283 KBPS        Š_Š¯ Š  _Š¯_¯
ŠŠ    RESOLUTiON  ..........:   576 x 352       _ÌŠŠ   ÌŠŠÌŠ
ÌŠ                              ÌŠ ¯Š_ ¯_¯ŠŠ¯ Š
 ŠŠ      SiZE   ...........:  760 MO     ¯__ ¯¯ŠŠŠ¯¯ Š
 ŠŠŠ                               ¯¯¯Š___ Š _
 Š ŠŠ_     Š                          ¯ _¯¯ŠŠ__
 Š ¯ŠŠ__Š  Š ŠŠŠ   ŠŠŠ Š                      Š ÌŠŠŠŠ
  ¯_ ¯¯ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ___                 Š¯ _ŠŠŠ¯
   ¯ ___         _ ¯¯ŠŠ¯_                ¯¯¯ŠŠŠ_Š
  Š  ÌŠ ŠŠÌŠ _¯¯_ ¯Š¯¯ ¯Š¯  Š ÌŠ                 Š ¯ŠŠŠ
 ŠŠŠ  Š__¯ Š ÌŠ ÌŠÌŠ  _  _Š _ŠŠ                 Š_¯ ÌŠŠŠ
  Š  ÌŠ  ÌŠ__ ¯__¯ Ì   ¯¯ŠŠŠŠŠ¯                 Š¯ _ŠŠ¯
    ¯                                 ŠŠ¯ Š
                                    ÌŠŠ Š
                                     ¯Š_ Š
  http://www.imdb.com/title/tt3567288/                _ ¯Š_
                                    _¯ Š ÌŠŠ
                                   Ì Š _Š¯
                                    Š ÌŠ
                         Š             ¯Š
 Š                      _Š_ Š Ì_ ÌŠ _¯¯_ ¯Š¯¯_¯¯¯ _¯¯ Š
                        ¯ Š  ŠÌŠŠ ÌŠ ÌŠÌŠ ÌŠ¯¯  ¯_ Š
 Š                         ÌŠ ¯Š ¯__¯ Ì  ¯__¯Š__¯ Š
 Š                          __          ÌŠ
  Š                           ¯¯¯___Š ŠŠŠŠŠŠŠŠ__Š¯
 Š                               ¯¯¯ŠŠŠŠŠŠ¯Ì¯
  Š_                                 ¯ŠŠ_¯
  ŠŠ Š                                ¯Š¯Š_
 _Š¯ Š Š                                ÌŠÌŠŠ
 ÌŠŠ Š _¯                                _¯_Š¯
 ŠŠ Š Ì                                Š¯ __Š
 ÌŠŠ                                  _ŠŠ¯
 ¯Š_ ¯ Š _¯¯¯Š Š¯¯_ _¯¯¯ _¯¯¯ ¯Š¯¯_¯¯Š               ŠŠŠŠ Š
 Š ¯Š_ Š ÌŠ _ ÌŠ_Š¯ÌŠ¯¯ ÌŠ¯¯ ÌŠ  ¯_                 ¯¯_
  Š ÌŠŠ ŠŠ ¯__¯ Š ¯_ ¯__¯ ¯__¯ Ì Š__¯                  _Š_
 Š _ŠŠ  Š¯     ¯Š__                          ¯
 _ŠŠ¯ _¯                                  Š
 ŠŠŠŠ _¯Š   XMF M^am OMP                         Š
 ŠŠŠ¯ Š         
  Š¯ŠŠŠ___                                 Š
  _ŠŠŠ¯ _Š
 ÌŠŠŠŠ Š
  ¯¯ŠŠ__¯ _
 ¯ Š ¯¯¯Š___
  Š __ŠŠŠ__ ¯¯_
 Š _ŠŠ_¯_ ¯Š_ ÌŠ
  ÌŠŠŠŠ   ÌŠŠŠ       Š _¯¯Š _¯¯_ Ì_ ÌŠ¯Š¯¯_¯¯_Š _¯¯Š ¯Š¯¯
 _¯_Š¯  Š _Š¯Š_ Š     _ ÌŠ  ÌŠ ÌŠ ŠÌŠŠ ÌŠ ÌŠ Š ÌŠ  ÌŠ
 ¯¯¯  ¯    ¯¯Š__Š   ÌŠ ¯__¯ ¯__¯ ÌŠ ¯Š Ì  ¯_Š¯_ ¯__¯ Ì
    _________  Š¯Š__ŠŠŠŠŠ_ŠŠ
  _Š¯¯     ¯¯_ Š ¯Š¯ŠŠŠŠŠŠ¯¯
 _¯ ___ŠŠŠŠŠŠŠŠ__ Š  ¯_ŠŠ¯     FIND US!  
  _¯ŠŠ¯¯   ¯¯ŠŠ___Š¯Š¯
 ÌŠ Ì NfO by   ¯ŠŠŠÌŠ
 ŠŠ Ì  M^am    Š¯Š_
 ÌŠ_ Š_   ___ ¯_ Š ÌŠŠ
  ¯¯ŠŠŠŠŠŠ¯¯¯    Ì_Š¯
        _¯¯ ¯Š
        Š  Š Ì
           Š